Verwerkte extra issues vanaf v6.21.13.0:

 • Schermen iets beter, b.v. scrollbar toevoeging waardoor je ziet of je wel/niet alles in beeld hebt.

 

Waar nodig is een verbetering doorgevoerd op de schermen en worden scrollbars opgenomen. Hierdoor is duidelijk dat er meer opties zijn indien je als gebruiker een kleiner Plot scherm wil gebruiken. 

 • Ook namen van arceringen zijn nu te vertalen.

Bij nummer CAD-684 - Legenda namen zelf overrulen via eigen configuratie”

Is aangegeven dat je een eigen vertaallijst kan toepassen. Bij testen werd duidelijk dat dit voor de arceringen niet goed verliep, dit is nu opgelost. 

 • Automatisch plot maximize.

De nieuwe configuratie bied meer kaders. Hierbij liepen we er tegenaan dat het maximize niet goed functioneerde. Dit wordt nu wel goed verwerkt i.c.m. met onze voorbeeld Plot configuratie. 

 • Schaalbalk op juiste NLCS level.

Bij testen kwamen we erachter dat de schaalbalk geplaatst via Plot niet op de juiste level werd geplaatst. Dit is opgelost.

 • Nieuwe set configuratiebestanden meegeleverd:
  • SAL-O.cel aangepast:
   1. gerenamed naar Optimize_Plot.cel
   2. Optimize Kaders (zonder ophangrand en gebiedsaanduiding e.d.) toegevoegd
   3. Overbodige cellen verwijderd
   4. Nieuw standaard stempel en stempel-A4 aangemaakt
   5. Wijzigingsblokken aangepast op de nieuwe stempels
   6. NLCS noordpijl toegevoegd (naast de al bestaande Optimize noordpijlen)
   7. Objecten op juiste lagen gezet, overbodige lagen verwijderd
   8. Onderscheid gemaakt tussen NLCS en Optimize kaders en stempels
  • Noordpijlen.dat aangepast op nieuwe noordpijlen
  • Plotformaten.dat aangepast op toegevoegde Optimize Kaders
  • Schalen.dat aangepast op toegestane schalen NLCS
  • Sheetsizes.def aangevuld met Optimize Kaderformaten (A0x1.25, A0x1.5 enz.)
  • Stempel_Tagsets.xml aangepast op gewijzigde stempels (volgorde iets aangepast, tagsets zijn ongewijzigd)
  • Stempels.dat aangepast op nieuwe stempels
  • Wijzigingsblokken.dat aangepast op nieuwe wijzigingsblokken
  • Optimize_PLOT_CE.cfg aangepast op bovenstaande aanpassingen

 

Verwerkte Jira issues (Jira is niet toegankelijk voor klant) vanaf v6.21.13.0:

CAD-233

NLCS BIM zebrapad lijn is te groot weergegeven voor legenda

 

Foute weergave:

 

Nieuwe verbeterde weergave:

 

CAD-469

controle toevoegen om karakters in het veld modelnaam te controleren op een valide modelnaam

 

De tool controleert nu of er een ongeldig teken in de modelnaam voor komt.

Voorbeeld: in onderstaand voorbeeld is een DGN file actief met de naam “test & test again”.  Als er een nieuwe plot (Sheet Model) aangemaakt wordt in deze tekening dan zal standaard de naam van de DGN file terug komen in de Sheet Model naam. Maar omdat het teken “&” niet in een model naam gebruikt mag worden zal dit teken vervangen door een “_” (underscore).  In het Message Center zal een dergelijke aanpassing worden gemeld:

 

CAD-503
het opstarten van plot opgenomen in de plot config, klanten kunnen deze uitschakelen. MDL load meenemen in de plot dgnlib

 

Voorheen was het laden van de Plot tool geregeld in de Optimize_Plot_CE.cfg file.   Dit ging m.b.v. deze regel: _USTN_NEWDGNFILE  > Optimize.Plot

Als deze regel niet (meer) in de cfg aanwezig was dan werd Plot niet geladen en kwamen er foutmeldingen als Plot gestart werd vanuit de Optimize ribbon.

Nu is dit aangepast, het laden van de Plot tool wordt automatisch uitgevoerd als de aan de Plot tool gerelateerde knoppen in de ribbon worden aangeklikt.

 

CAD-529

Sheet Model naam configureerbaar maken

 

Het is nu mogelijk om de default naam van een Sheet Model te beïnvloeden. Tot nu werd de naam altijd als volgt opgebouwd: Sheet_[naambestand]_[stempel]_[schaal]_[formaat]

 

De manier waarop de naam wordt opgebouwd kan nu worden bepaald middels een variabele in de Plot configuratie file:

 

OPTIMIZE_PLOT_SHEETMODEL_NAME_TEMPLATE = Sheet_%DGNFILENAME%_%STAMPCELLNAME%_%PLOTSCALE%_%PLOTFORMAT%

(dit staat in de configuratie op één regel!)

 

De volgende “variabelen” kunnen worden gebruikt:

%DGNFILENAME%          - wordt vertaald naar naam van actieve DGN file

%MODELNAME%            - wordt vertaald naar naam van actieve model

%STAMPCELLNAME%    - wordt vertaald naar naam van actieve stempel

%PLOTSCALE%                 - wordt vertaald naar actieve plot schaal waarde

%PLOTFORMAT%            - wordt vertaald naar actieve plot formaat waarde

%DATE_YMD%                 - wordt vertaald naar actuele datum (jaar-maand-dag)

%DATE_DMY%                 - wordt vertaald naar actuele datum (dag-maand-jaar)

%TIME%                              - wordt vertaald naar actuele tijd


CAD-545

Optimize Plot CE Standalone Engelstalig implementeren

 

De Plot tool is nu in het Nederlands en in het Engels beschikbaar. Het instellen van de taal gaat m.b.v. een configuratie variabele:

OPTIMIZE_PLOT_GUI_LANGUAGE_CODE = nl

 

De standaard taal is “nl” (Nederlands). Als de variabele de waarde “en” heeft dan zal de Plot tool in het Engels worden gepresenteerd (GUI en meldingen). Als de variabele niet is gedefinieerd dan zal de taal Nederlands zijn.

 


CAD-556

Plottool: Niet plot-bare boundary zichtbaar maken

 

Als je bij het plaatsen van een detailvak aanvinkt dat de boundary niet plotbaar is, dan is de plotboundary niet zichtbaar bij het definiëren van het Detail/overzicht, waardoor je dus niet goed kunt zien wat er wel of niet in je detail komt. Met andere woorden: je kunt tijdens het plaatsen (in de dynamics) niet zien waar je bent. Dit is nu opgelost, tijdens het plaatsen wordt nu de symbology van het detailvak (tijdelijk) aangepast zodat het vak altijd zichtbaar is.

 

 

CAD-655

In de legenda worden gevulde vlakken automatisch overgezet naar de laag default.

 

Fout situatie:

 

 

Dit is nu opgelost, de shapes in de legenda worden op het juiste level gezet:

 

 

CAD-656

1 NLCS object geplaatst met verschillende arceringen zie je niet in meer smaken terug in de legenda

Alleen de eerst gevonden arcering (per level/laag) werd in de legenda getoond, terwijl er in sommige gevallen meerdere soorten arceringen op een level kunnen voorkomen.

Voorbeeld: verharding asfalt

In het Plot Legenda scherm is nu een mogelijkheid toegevoegd om aan te geven of alle unieke voorkomens van een arcering per laag in de legenda moeten worden opgenomen:

De default waarde van deze instelling kan in de file Optimize_Plot_CE.cfg worden ingesteld:

OPTIMIZE_PLOT_LEGEND_MULTI_PATTERN_CELLS_PER_LEVEL = 1

De waarde 1 betekent dat de schakelaar aan staat,  de waarde 0 betekent schakelaar uit.

CAD-671

Plaatsen kadercel gaat fout als cell/model property “Can be placed as annotationcell” op False staat

De Plot tool werkte niet goed als de kadercel niet de juiste eigenschappen had. Het plotproces werd dan voortijdig afgebroken (clipping werd niet uitgevoerd en stempel werd niet geplaatst). Probleem was gerelateerd aan de eigenschap “Can be Placed as AnnotationCell”:

 

 

Deze eigenschap moet altijd op “True” staan!

 

De Plot tool is nu aangepast, er wordt nu een duidelijke foutmelding in het Message Center gegeven als de eigenschap een verkeerde waarde heeft:

 


CAD-675

knop voor het plaatsen van de bij de tekening behorende schaalbalk (en)

Het is nu mogelijk om vanuit het Optimize Plot scherm schaalbalken te plaatsen:

De schaalbalken (de cellen) dienen in een gekoppelde celllibrary (b.v. SAL_O.cel) aanwezig te zijn. De lijst met aangeboden schaalbalken is gestuurd door het configuratie bestand “schaalbalken.dat” in de Client\Data folder:

De naam van de te gebruiken configuratiebestand kan eventueel door de gebruiker worden ingesteld in het bestand Optimize_Plot_CE.cfg:

OPTIMIZE_PLOT_CONFIG_SCALEBARS = $(PLOT_CLIENT_PATH)data/schaalbalken.dat


CAD-679

Een drawing model is niet te gebruiken i.c.m. de plot tool, kan dit wel mogelijk gemaakt worden?

Tot op heden kon er alleen een plot (en dus een Sheet Model) van een Design Model worden aangemaakt. Als men probeerde een plot van een Drawing Model te maken dan verscheen er een foutmelding: “Actieve model moet het design model zijn!”.

Dit is nu aangepast, het is ook mogelijk om een plot van een Drawing Model te maken.

CAD-681

niet alle symbolen zijn zichtbaar in de aangemaakte legenda

Het is gebleken dat er een aantal symbolen bestaat die problemen geven in de legenda. Deze symbolen worden niet getoond:

 

Voorbeelden van dergelijke cellen zijn SGR-WATERPLANTEN-SO en SGR-WISSELBEPLANTING-SO (er zijn er nog veel meer die ook fout gaan). Het is gebleken dat dit probleem veroorzaakt wordt door de opbouw van dergelijke cellen. De cellen bestaan slechts uit een “Associative Region” element (en eventueel een Tag):

 

 

MicroStation kan niet goed met dergelijke celllen overweg, dit blijkt o.a. ook uit het feit dat deze cellen tijdens het plaatsen en verplaatsen niet getoond worden. Pas na het geven van een datapoint op de gewenste locatie in de tekening zijn de cellen zichtbaar. Kortom: dit is een dataprobleem en niet een probleem van de plot tool.

 

CAD-682

Meerdere wijzigingsblokken kunnen toepassen, net als stempel

Het is nu mogelijk om vanuit het Optimize Plot scherm wijzigingsblokken te plaatsen:

De wijzigingsblokken (de cellen) dienen in een gekoppelde celllibrary (b.v. SAL_O.cel) aanwezig te zijn. De lijst met aangeboden wijzigingsblokken is gestuurd door het configuratie bestand “wijzigingsblokken.dat” in de Client\Data folder:

De naam van de te gebruiken configuratiebestand kan eventueel door de gebruiker worden ingesteld in het bestand Optimize_Plot_CE.cfg:

OPTIMIZE_PLOT_CONFIG_MUTATIONBLOCKS = $(PLOT_CLIENT_PATH)data/ wijzigingsblokken.dat

  

CAD-683

Legenda symbolen krijgen nu de naam van het NLCS Object in de legenda, kan dat ook een symboolnaam zijn?


Het is nu mogelijk om te kiezen of een symbool als label de objectnaam (zoals tot nu toe altijd het geval was) of de symboolnaam moet zijn.

 

 

Een voorbeeld: links met objectnaam, rechts met symboolnaam:

 

 

De default waarde kan in de file Optimize_Plot_CE.cfg worden ingesteld:

OPTIMIZE_PLOT_LEGEND_USE_SYMBOLNAME = 0

De waarde 1 betekent dat de schakelaar aan staat,  de waarde 0 betekent schakelaar uit.

 

CAD-684

Legenda namen zelf overrulen via eigen configuratie

 

Het is nu mogelijk om de labels van legenda items zelf te bepalen. Normaliter wordt de NLCS objectnaam (of evt. symboolnaam) gebruikt. In sommige gevallen is het wenselijk om een weinig zeggende objectnaam in de legenda te laten vervangen door een meer sprekende naam.

Dit is nu mogelijk m.b.v. een vertaaltabel. Gebruiker kan zelf een vertaaltabel samenstellen en deze desgewenst gebruiken tijdens het aanmaken van een legenda.

 

 

De default waarde kan in de file Optimize_Plot_CE.cfg worden ingesteld:

OPTIMIZE_PLOT_LEGEND_USE_TRANSLATION_FILE = 1

De waarde 1 betekent dat de schakelaar aan staat,  de waarde 0 betekent schakelaar uit.

De naam van de te gebruiken vertaallijst kan eventueel door de gebruiker worden ingesteld in het bestand Optimize_Plot_CE.cfg:

OPTIMIZE_PLOT_CONFIG_LEGENDA_OBJECT_LABELS = $(PLOT_CLIENT_PATH)data/legenda_object_labels.dat

 

Een voorbeeld zonder vertaling:

Met vertaling:

De vertaallijst ziet er b.v. als volgt uit:

Gebruiker kan dus een eigen naam definiëren voor een laagnaam. Het is mogelijk om met wildcards (*) te werken. Voorbeeld:

*-ITSO-G                   | In te storten onderdelen

Bovenstaande regel zorgt er voor dat alle laagnamen die op “-ITSO-G” eindigen in de legenda met de tekst “In te storten onderdelen” zullen worden weergegeven.

 

CAD-691

beschikbare variabelen makkelijk aanpassen via een 2e tabblad in de Optimize Legenda Tool dialog

 

Het is nu mogelijk om ook de minder vaak gebruikte legenda-instellingen vanuit het Legenda scherm in te zien en eventueel aan te passen. Voorheen waren deze instellingen alleen in de file Optimize_Plot_CE.cfg aan te passen. Het Legenda scherm heeft nu tabbladen waarin de diverse instellingen te zien zijn.

In het “Basis instellingen” scherm zijn te reeds bekende filtering- en kolominstellingen aanwezig.

In het “Weergave instellingen” scherm zijn enkele bekende en ook diverse nieuwe instellingen opgenomen:

 

Het tabblad “Extra instellingen” bevat de minder vaak gebruikte instellingen die voorheen alleen middels de configuratie file aan te passen waren:

CAD-692

variabele voor het uitlijnen van lijnen t.o.v. de tekst maken

 

Voorheen werden niet alle labels netjes uitgelijnd ten opzichte van de cellen, lijnen of vlakken waar de labels bij horen.

Een voorbeeld:

 

 

Dit is nu verbeterd, de labels zullen altijd gecentreerd (in het midden) t.o.v. de bijbehorende geometrie worden geplaatst:

 

Opmerking: de uitlijning is dus in het midden, dit is altijd zo. Het is niet mogelijk om dit naar “onderkant” of “bovenkant” te zetten.  Er is dus geen nieuwe variabele geïntroduceerd, de bestaande uitlijning is verbeterd.

 

CAD-693

Legenda teksten keuze voor bv. kleine letters, HOOFDLETTERS of Alles Met Beginhoofdletter of Zoals in een zin

 

Het is nu mogelijk om aan te geven hoe de labels in de legenda moeten weergegeven voor wat betreft hoofdlettergebruik.

 

 

Voorbeelden met “kleine letters” en “Alles Met Beginhoofdletter”:

 

 

CAD-694

Legenda clusteren op hoofdgroepen

 

Het is nu mogelijk om de groepering van de legenda items voor een deel aan te passen.

De standaard groepering is dat er op NLCS status, daarna op NLCS element type (“G”, “S”, “A” etc.) en tot slot op objectnaam wordt gesorteerd.

Het is nu mogelijk om deze sortering iets anders te doen, namelijk op NLCS status, daarna op NLCS hoofdgroep, daarna op NLCS element type en tot slot op objectnaam. Een voorbeeld (links: traditionele weergave, rechts: met clustering op hoofdgroep aan):

 

 

Het inschakelen van deze optie kan m.b.v. de schakelaar “Cluster op hoofdgroepen”:

 

 

De standaard waarde van deze instelling kan in de configuratie worden ingesteld:

OPTIMIZE_PLOT_LEGEND_GROUP_BY_HOOFDGROEPEN = 0

De waarde 1 betekent dat de schakelaar aan staat,  de waarde 0 betekent schakelaar uit.


CAD-698

update Legenda direct naast (of over) Plot dialoogscherm zetten, zodat deze in focus is van gebruiker

 

Tijdens het aanpassen (verplaatsen, roteren) van een bestaand plotkader verschijnt er een klein schermpje waarin de gebruiker kan aangeven of de legenda wel of niet opnieuw moet worden opgebouwd:

 

 

Dit schermpje kon op een willekeurige plek verschijnen waardoor het vaak over het hoofd gezien werd (zeker als de gebruiker meerdere schermen in gebruik had).

Dit gedrag is nu aangepast. Het schermpje zal initieel bovenop het Optimize Plot scherm verschijnen. Daarna zal het op de locatie worden geopend waar het de voorgaande keer is afgesloten.

 

CAD-470

Uitgebreidere configuratie (meer schalen en formaten etc.).

 We bieden nu een uitgebreidere standaard configuratie aan, met meer opties. Dit betekent:

 • Meer schalen, NLCS conform.
 • Meer formaten, alle binnen NLCS aanwezige gedefinieerde formaten.
 • Het gebruik van meerdere wijzigingsblokken, met voorbeeld.
 • Het gebruik van binnen BIM beschikbare schaalbalken.
 • Tagnamen conform NLCS

 

CAD-531

NLCS PDF drivers meegeleverd.

Er was behoefte aan NLCS PDF drivers. We leveren nu 3 drivers mee, alsook de benodigde stuurbestanden, denk aan sheetsizes.def

 

We hebben nu een driver met standard NLCS dikten, een PDF driver welke alles 1 dunner print en een driver waar alles 1 dikker wordt afgedrukt.  

 

De PDF drivers bieden een gelaagde opbouw.