The People Group heeft zelf geen gedetailleerd overzicht van de veranderingen van de NLCS 5.0. Maar het BIM loket (recent binnen digiGO opgenomen) heeft deze in verschillende documenten beschreven. Deze nemen we in dit document met jullie door.


Ten opzichte van NLCS 4.2 zijn er in NLCS 5.0 een aantal wijzigingen doorgevoerd, dit in het kader van een kwaliteitsslag en aansluiten van nieuwe standaarden of partijen denk aan stedelijk spoor en GWSW. Hierbij is tevens gecontroleerd op opbouw van de bronbestanden in de bibliotheek, volledigheid en juistheid van de toegepaste schaal. Hierdoor zijn (sub)objecten verplaatst naar andere objecten of hoofdgroepen, ze zijn hernoemd of ze zijn vervallen. Bij een aantal objecten zijn de lijndikten, kleuren en lijntypes gewijzigd. Ook de Lijnstijlen, Arceringen en Symbolen zijn verplaatst, hernoemd of vervallen. Zie de navolgende toelichting uit de formele beschrijving:


“Toelichting release 5.0 (bron: https://www.bimloket.nl//documents/Formele_beschrijving_NLCS_versie_5_0_V1_0.pdf)


In release 5.0 is de mapping met de BGT herzien en opgenomen in de database, zodat het importeren van BGT datasets een uniform resultaat opleveren. Hiervoor zijn onder andere ook lagen, symbolen, arceringen en lijntypen toegevoegd in de desbetreffende hoofdgroepen zodat de mapping van de BGT op NLCS gerealiseerd kon worden. Om deze mapping mogelijk te maken is zijn tevens de hoofdgroep IE en de bijbehorende symbolenbibliotheek op elkaar afgestemd. Dit heeft tot gevolg dat onder andere de bibliotheek voor borden, kasten, masten, palen, putten en sensoren zijn aangepast, daarnaast zijn ook generieke BGT symbolen opgenomen in de NLCS.


Naast de mapping met de BGT is ook een mapping tussen het GWSW (GegevensWoordenboek Stedelijk

Water) en NLCS opgenomen in release 5.0. Vanuit Stichting Rioned wordt het thema Stedelijk Water op PDOK ontsloten. Eind 2021 zijn reeds 151 gemeenten en 6 waterschappen aangesloten op het GWSW.

Om deze mapping mogelijk te maken is tevens de hoofdgroep riolering afgestemd op het GWSW. Dit heeft op hoofdlijnen de volgende wijzingen tot gevolg:

 • AWZI wordt RWZI
 • VWA wordt DWA
 • SWA (Schoon Water Afvoer) vervallen
 • Onderscheid tussen rioolleiding en transportleiding (geen aansluitingen)
 • Duikers toegevoegd


Daarnaast zijn kleine onvolkomenheden in release 5.0 verholpen. Dit heeft geresulteerd in een kwaliteitslag met betrekking tot de bibliotheken (arceringen, lijnstijlen en symbolen). Hierbij is gecontroleerd op opbouw van de bronbestanden in de bibliotheek, volledigheid en juistheid van de toegepaste schaal. Om in de toekomst het versiebeheer van deze bibliotheken in goede banen te leiden is de database uitgebreid met definities van arceringen en lijnstijlen. Daarbij is het ook mogelijk om vanuit de database de bibliotheken te genereren zodat vanuit de bron de bestanden gegenereerd kunnen worden.


Naast de aanpassingen op de database en de bibliotheken is ook de Formele Beschrijving op een aantal

vlakken aangepast. Op hoofdlijnen zijn de volgende wijzigingen doorgevoerd:

 • RD Stelsel 28992 gebruiken, let op sinds Autodesk release 2022 is een foute definitie van het EPSG: 28992 opgelost. Oudere versies van de software gebruiken tot op heden nog de foutieve definitie;
 • Aanpassingen hoofdgroepen in afstemming met de database. Daarnaast zijn ook de hoofdgroepen t.b.v. beoogde uitbreiding Stedelijk Spoor (Installaties spoor, verkeerskunde spoor en Spoorbaan) meegenomen;
 • Uitgangspunt voor symbolen, lijnstijlen en arceringen standaard definities, indien afwijkend worden aanvullende definities voor de statussen B en V toegepast;
 • Naamgeving lijnstijlen aangepast in lijn met de andere bibliotheken;
 • Er zijn lijnstijlen met varianten opgenomen om zo bijvoorbeeld het onderscheid te kunnen maken tussen verschillende trottoirbanden in een tekening. Aangezien we nooit volledig kunnen zijn in lijn met catalogi van producenten en/of leveranciers hebben we gekozen voor het ondersteunen van varianten. Zo kan op de tekening altijd duidelijk onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende objecten, zonder dat de afstemming met de NLCS noodzakelijk is. Zie bijlage 4 voor een overzicht van de voorkomende lijnstijl varianten.
 • Eisen voor het opzetten van uitbreidingen van de standaard NLCS bibliotheken opgenomen;”


Een belangrijke aanpassing, welke niet goed is terug te lezen en ook niet goed in de formele handleiding staat, is dat voor de naamgeving van Symbolen, Arceringen en Lijnstijlen de toevoeging voor Nieuw is vervallen. Een N-SGR-.. of N-AGR-…of N-lijnstijlnaam mag dus niet meer voorkomen in de naam. Nieuw is dus ten alle tijden bedoeld als de generieke optie. In Optimize NLCS CE is dit bij het overnemen van de aanvullende bibliotheken nog wel het geval, mede daar de N- nog steeds ten onrechte in de formele beschrijving is opgenomen in paragraaf 3.5.3


Gebruikte informatie bronnen


We hebben hierna de hiervoor gebruikte informatie bronnen opgesomd:


https://www.bimloket.nl/p/425/Release-50-NLCS


Bij de documentatie zie je de beide beschrijvingen NLCS 4.2 vs NLCS 5.0

https://www.bimloket.nl/p/429/DocumentatieDetail informatie


Basis NLCS 5.0 wordt tevens via een database ontsloten:


https://www.nlcs-documentatie.nl/


kies hier de optie met direct in de naam:


Kies, als je in de NLCS documentatie pagina bent, voor de optie Rapport. Dan kan je 4 Excel bestanden downloaden. In deze Excel bestanden staan de aanpassingen per object, lijnstijl, symbool, arcering.Mapping


De mapping voor BGT en mapping voor GWSW, zijn opgenomen binnen Optimize GeoDATA CE, net als Optimize NLCS CE een betaald onderdeel van de Optimize Suite. De BGT en GWSW mapping is vastgelegd in de NLCS 5.0 database. Mapping BGT

Door deze vastlegging ontstaat er uniformiteit in de omzetting van BGT naar NLCS objecten. Ook zijn er diverse NLCS objecten (inclusief o.a. symbolen) toegevoegd om de BGT beter te kunnen ondersteunen. Met de nieuwe mapping krijg je snel de juiste uitgangspunten voor jouw projecten.
Mapping GWSW

Naast de mapping met de BGT, is ook een mapping tussen het GWSW (GegevensWoordenboek Stedelijk Water) opgenomen in release 5.0. Vanuit Stichting Rioned wordt het thema Stedelijk Water op PDOK ontsloten.Hier moet wel de opmerking geplaatst worden, dat de data source van GWSW niet afdoende gevuld is. Hierdoor werkt de mapping nu nog niet goed en worden lagen niet NLCS conform aangemaakt.


Toekomstgericht


Optimize NLCS CE v7.23.9.0 ondersteunt zowel de NLCS 4.2 als NLCS 5.0 versie. Het BIM Loket adviseert om bij het opstellen van nieuwe contracten de NLCS 5.0 als leidend te stellen.

Voor lopende projecten kan NLCS 4.2 met dezelfde software worden uitgevoerd, we leveren 2 bibliotheek versie mee. 

In één dgn tekening komt bij voorkeur maar 1 NLCS versie voor. Een mix van NLCS versies is dus niet gewenst.

 

Samenvattende conclusie


De verschillen tussen NLCS 4.2 vs NLCS 5.0 bibliotheek omvat nu, zoals in te zien in de door BIM Loket (digiGO) geleverde Excel rapporten, de volgende aantallen:


Objecten:

•    572 nieuwe objecten,

•    933 aangepaste objecten,

•    230 verwijderde objecten.


Symbolen:

•    717 nieuwe symbolen,

•    1942 aangepaste symbolen,

•    318 verwijderde symbolen.


Arceringen:

•    157 nieuwe arceringen,

•    278 aangepaste arceringen,

•    2 verwijderde arceringen.


Lijnstijlen:

•    50 nieuwe lijnstijlen,

•    490 aangepaste lijnstijlen,

•    203 verwijderde lijnstijlen.


Uitleg van de aanpassing zijn dus in de betreffende Excel bestanden in te zien.


Deze uitleg is tevens via een webinar verduidelijkt. De Webinar zelf is via YouTube terug te kijken en mag gedeeld worden met collega's. Zie onderstaande link.

Webinar Optimize in relatie tot NLCS versie 5.0 (YouTube)

De PDF van de presentatie van de webinar is via de onderstaande link te downloaden. 

Presentatie Webinar Optimize in relatie tot NLCS versie 5.0